Regulamin serwisu internetowego

jbmultimedia.pl

Definicje

JB Multimedia Jerzy Bielecki: JB Multimedia Jerzy Bielecki z siedzibą przy ul. Brzeskiej 107a, 21-500 Biała Podlaska zarejestrowaną przez Urząd Gminy Biała Podlaska w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o numerze NIP 537-123-42-90 i numerze REGON 030156724.

Regulamin: niniejszy regulamin stanowiący, regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2013, poz. 1422), określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w Serwisie.

Serwis: internetowy serwis dostępny pod adresem: www.jbmultimedia.pl, przeznaczonym dla osób zainteresowanych zapoznaniem się z ofertą sprzętu komputerowego i rozwiązań informatycznych.

Użytkownik: korzystająca z Serwisu osoba fizyczna, pełnoletnia oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych albo osoba fizyczna ograniczona w zdolności do czynności prawnych, która ukończyła lat 15 i korzysta z Serwisu tylko za zgodą przedstawiciela ustawowego, (np. rodzica, opiekuna, kuratora).

§ 1 Postanowienia ogólne

Właścicielem i administratorem Serwisu jest JB Multimedia Jerzy Bielecki.

JB Multimedia Jerzy Bielecki posiada wszelkie prawa do nazwy, domeny, układu, elementów graficznych oraz wszelkich innych twórczych elementów serwisu.

Serwis służy celom informacyjnym ukierunkowanych na przedstawienie oferty JB Multimedia Jerzy Bielecki i umożliwienie odnalezienia kontaktu.

Szczegółowe zasady korzystania z usług oferowanych w ramach Serwisu oraz zasady korzystania z Serwisu określa niniejszy Regulamin.

Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta następujących wymagań technicznych:

 1. zastosowania przeglądarek: przeglądarki Internet Explorer 8, Chrome, Safari, Firefox lub innych nowszych wersji oraz oprogramowania akceptującego pliki cookies.
 2. dostęp do sieci Internet.

JB Multimedia Jerzy Bielecki świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące usługi:

 1. umożliwia zapoznanie się z treściami opublikowanymi na stronach Serwisu
 2. umożliwia kontakt z bezpośrednimi działami firmy poprzez formularz kontaktowy
 3. przejście do innych serwisów
 4. zapisanie się do newslettera w celu otrzymywania informacji o promocjach i aktualnościach

Podczas korzystania ze Serwisu Użytkownik powinien w szczególności przestrzegać zakazu dostarczania z użyciem środków komunikacji elektronicznej treści powodujących zakłócenie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych oraz naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 2 Korzystanie z Serwisu

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na postanowienia regulaminu. Każdy użytkownik powinien zapoznać się z treścią regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z serwisu. Użytkownik, który nie wyraża zgody na postanowienia regulaminu powinien zaprzestać korzystania z serwisu.

W wyniku korzystania z Serwisu Użytkownik nie nabywa jakichkolwiek do niego praw.

§ 3 Korzystanie z formularza kontaktowego w Serwisie

Użytkownik ma możliwość zgłoszenia Materiałów do publikacji w Serwisie poprzez formularz kontaktowy znajdujący się w serwisie.

Wysłanie wiadomości przez Użytkownika wymaga podania:

 1. imię i nazwisko
 2. numer telefonu
 3. aktywny adres e-mailowy z możliwością logowania się do niego
 4. wpisania treści wiadomości

Dokonując zgłoszenia przez formularz kontaktowy w Serwisie Użytkownik w formularzu zgłoszenia:

 1. wyraża zgodę na przetwarzanie przez JB Multimedia Jerzy Bielecki danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.
 2. Użytkownik umieszcza informacje nie wprowadzające w błąd oraz nie naruszające świadomie i umyślnie jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw do znaków towarowych oraz dóbr osobistych osób trzecich.

§ 4 Dane osobowe

1. Na potrzeby funkcjonowania Serwisu www.jbmultimedia.pl przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:

 1. imię i nazwisko,
 2. numer telefonu,
 3. adres e-mail,
 4. adres IP.

2. Dane osobowe Użytkowników wykorzystywane są przez JB Multimedia Jerzy Bielecki w celu prowadzenia Serwisu, w szczególności umożliwienia świadczenia Użytkownikom usług oferowanych w ramach Serwisu oraz w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu.

3. Za zgodą Użytkownika jego dane osobowe znajdują się w bazie Serwisu. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest JB Multimedia Jerzy Bielecki (Administrator Bezpieczeństwa Informacji.). Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane dla celów związanych z realizacją usług Serwisu. Dane te są chronione i przetwarzane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) Użytkownik ma prawo w każdym czasie dostępu do treści swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres info@jbmultimedia.pl lub korespondencyjnie na adres siedziby JB Multimedia Jerzy Bielecki.

4. Wszystkie dane publikowane w Serwisie oraz gromadzone w związku z jego funkcjonowaniem, a wskazane w pkt 1 powyżej, są rejestrowane i archiwizowane. Podane przez Użytkownika informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

§ 5 Zasady korzystania z Serwisu

1. Zabronione jest korzystanie przez Użytkownika z usług oferowanych w ramach Serwisu w celach niezgodnych z prawem, niniejszym Regulaminem lub niezgodnie z celami utworzenia i funkcjonowania Serwisu.

2. Użytkownik, korzystając z Serwisu, zobowiązany jest do korzystania z niego w sposób zgodny z Regulaminem, obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami oraz w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów JB Multimedia Jerzy Bielecki. W szczególności Użytkownik zobowiązany jest do:

 1. korzystania z Serwisu w sposób nie utrudniający lub zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, JB Multimedia Jerzy Bielecki ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody;
 2. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników, z poszanowaniem ich prywatności i wszelkich przysługujących im praw (w tym praw autorskich, praw wynikających z rejestracji znaków towarowych);
 3. niepodejmowania działań takich rozsyłanie i umieszczanie w Serwisie nie zamówionej informacji handlowej (tzw. spam) lub treści nie związanych z tematyką Serwisu;
 4. korzystania z wszelkich Materiałów umieszczonych w Serwisie jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

3. Użytkownik powiadomi niezwłocznie JB Multimedia Jerzy Bielecki, o każdym przypadku naruszenia jego praw lub dóbr do w związku z korzystaniem z Serwisu, jak również o jakimkolwiek innym znanym mu przypadku naruszenia przepisów prawa lub zasad określonych w niniejszym Regulaminie, w związku z korzystaniem z Serwisu.

4. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu i wypisać się z otrzymywania newlettera wysyłając ze skrzynki e-mail zgodnej z podanym w formularzu zgłoszenia adresem e-mail na adres info@jbmultimedia.pl .

§ 6 Odpowiedzialność JB Multimedia Jerzy Bielecki

1. JB Multimedia Jerzy Bielecki prowadzi bieżący nadzór nad funkcjonowaniem Serwisu, zapewniający poprawność jego działania.

2. JB Multimedia Jerzy Bielecki zastrzega sobie prawo do zawieszenia działania Serwisu, jak również do przejściowego zaprzestania działania Serwisu ze względu np. na czynności konserwacyjne.

§ 7 Reklamacje i kontakt z JB Multimedia Jerzy Bielecki

1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu można składać w formie pisemnej z dopiskiem „Serwis JB Multimedia” na adres: JB Multimedia Jerzy Bielecki, 21-500 Biała Podlaska, ul. Brzeska 107a, bądź też wysyłając wiadomość e-mail na adres: info@jbmultimedia.pl . Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, pod którym Użytkownik dokonał zgłoszenia w Serwisie, opis zgłaszanych zastrzeżeń, a w przypadku reklamacji pisemnej ponadto podpis Użytkownika składającego reklamację.

2. JB Multimedia Jerzy Bielecki rozpatruje reklamację w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, listownie lub telefonicznie, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, JB Multimedia Jerzy Bielecki zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację, o jej uzupełnienie. Wszelkie pytania czy sugestie dotyczące Serwisu można kierować e-mailem na adres info@jbmultimedia.pl.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

2. Nieważność lub niemożliwość zrealizowania któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyklucza ważności i skuteczności pozostałych jego postanowień.

3. Niniejszy Regulamin jest udostępniony w siedzibie JB Multimedia Jerzy Bielecki. Użytkownicy mogą także nieodpłatnie uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu www.jbmultimedia.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

4. JB Multimedia Jerzy Bielecki zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub w celu usprawnienia działania Serwisu, a także poprawy ochrony prywatności Użytkowników i zapobieganiu nadużyciom. Zmiana jest skuteczna w stosunku do Użytkowników, w terminie 20 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Użytkownik może złożyć oświadczenie o akceptacji lub braku akceptacji nowego Regulaminu, przesyłając swoje oświadczenie na adres JB Multimedia Jerzy Bielecki lub na adres e-mail info@jbmultimedia.pl . JB Multimedia Jerzy Bielecki z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian Regulaminu usunie dane Użytkownika i poinformuje go o tym fakcie.

****

Biała Podlaska 01.11.2023 r.

Zapoznaj się z naszą:

Polityką Prywatności